Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu tricko.top

Graphicsoul s.r.o.
Fraňa Kráľa 6
920 01 Hlohovec

IČO: 44 023 162
IČ pre DPH: SK2022587985
Spoločnosť je platcom DPH.

Obchodný register Trnava, číslo spisovej vložky: 21742/T
Bankové spojenie: Tatra banka 2624850811/1100

Zodpovedná osoba a kontakt

Andrej Kvašňák - 0903 217 164

1) O registrácii

Registráciou kupujúci získava možnosť využívať vytvorené konto na správu svojich údajov, adries, získava tiež prehľad o svojich doteraz realizovaných objednávkach a pri opätovnej objednávke si tak uľahčí celý proces jej dokončenia. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy teda nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa/kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Dodacia doba tovaru, ktorý je skladom, objednaného do 11.00 hod., je nasledujúci pracovný deň. V prípade objednania po 11.00 hod. bude tovar dodaný do dvoch pracovných dní. Predpokladaná doba dodania tovaru, ktorý nebol v momente objednania skladom, je do 5-7 pracovných dní. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade a v akom množtsve. V prípade, že je pri tovare uvedená dostupnosť do istého časového intervalu, znamená to, že tovar je skladom u dodávateľa a v eshope predávajúceho bude k dispozícii do uvedenej časovej lehoty - dostupnosť teda neznamená dobu dodania na adresu kupujúceho, ale lehotu, kedy bude daný tovar opätovne naskladnený u predávajúceho. Pokiaľ však tovar nie je ani na sklade dodávateľa, bude Vás predávajúci bezodkladne informovať o ďalšom možnom termíne dodania. Uvedené lehoty dodania platia pri voľbe doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, v prípade voľby doručenia objednávky Slovenskou poštou sa tieto lehoty môžu predĺžiť o 1 až 2 dni. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Storno objednávky

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí a taktiež záväzne potvrdzuje, že v dohodnutom termíne tovar preberie. Ak tak neurobí, má predávajúci právo zrušiť objednávku a fakturovať kupujúcemu náklady spojené s vybavovaním a pokusom o dodanie tejto objednávky, a to vo výške 20% z jej ceny, teda tzv. storno poplatok. Zákazník má právo zrušiť/stornovať objednávku do 12 hodín od jej zadania, a to písomne emailom alebo telefonicky, pričom je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky. Predávajúci aj v tomto prípade má právo fakturovať kupujúcemu tzv. stotno poplatok vo výške 20% z hodnoty objednávky.

3) Spôsoby dodania objednaného tovaru:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň počas otváracích hodín na dohodnutom odbernom mieste (adresa prevádzky: Starý rínok 2, Hlohovec), za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude predávajúci kupujúceho informovať o možnom termíne vyzdvihnutia objednávky. 

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou spoločnosťou GLS

Ak nebude uvedené inak, poštovné a balné je účtované vo výške 4 EUR. Cena prepravy zahŕňa možnosť emailového a telefonického kontaktovania zákazníka, pre informovanie o termíne doručovania zásielky a tiež pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená a tieto budú odoslané prostredníctvom prepravnej služby GLS. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Ak nebude uvedené inak, poštovné a balné je účtované vo výške 4 EUR. Cena nezahŕňa doplnkové služby, nakoľko ich Slovenská pošta neposkytuje. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte podľa uvedeného podacieho čísla. U týchto zásielok nie je možná komunikácia s dopravcom a rovnako ani ovplyvnenie či podrobné sledovanie stavu a pohybu zásielky. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka

Záručná lehota tovaru začína plynúť dátumom uvedeným na doklade o kúpe - tento je buď zaslaný v elektronickej podobe na email kupujúceho, alebo je súčasťou zásielky. Záručná lehota je u každého výrobku štandardnou zákonnou lehotou, v špeciálnych prípadoch, kedy sa lehota líši od zákonnej, je záručná lehota uvedená pri danom produkte explicitne.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí a zároveň bezodkladne tovar odošle na adresu predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Náklady na prepravu vráteného tovaru znáša kupujúci. 

Ako postupovať pri vrátení/výmene tovaru:
VÝMENA: V prípade, že ste s tovarom nespokojný - napríklad Vám nesedí veľkosť - a chcete ho vymeniť za iný, môžete nám tovar poslať naspäť.
Poslať treba nasledovné: kópiu dokladu o kúpe a vyplnený formulár VRÁTENIE/VÝMENA TOVARU, ktorý nájdete TU s uvedením špecifikácie tovaru, ktorý Vám na výmenu pošleme. 
Adresa pre odoslanie: Graphicsoul s.r.o., Starý rínok 2, 920 01 Hlohovec
Následne po obdržaní tovaru a hore uvedených dokumentov Vám tovar vymeníme a odošleme opätovne na Vašu adresu.

VRÁTENIE: platí to isté ako pri výmene tovaru (vyplnenie formulára, zaslanie tovaru a ostatných náležitostí), avšak predávajúci po obdržaní vráteného tovaru a hore uvedených dokumentov kupujúcemu pošle kúpnu cenu najneskôr do 14 dní na číslo účtu, ktoré vypíše kupujúci vo formulári. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie).

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu - sem spadá aj tovar s potlačou vyhotovenou na mieru podľa požiadaviek kupujúceho,

ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky - objemné - môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné však zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať spolu s výberom dopravy.
- platba prevodom vopred - pri výbere tejto možnosti obdrží kupujúci zálohový list/faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar bude expedovaný po obdržaní platby na bankový účet predávajúceho.
- dobierka - objednaný tovar bude odoslaný kuriérskou spoločnosťou alebo poštou na dobierku a pri preberaní bude tovar uhradený v hotovosti ddoručovateľovi. Služba dobierky je spoplatnená sumou 0,80€. 
- osobný odber - platba v hotovosti pri preberaní tovaru na odbernom mieste, prípadne platba prevodom na bankový účet predávajúceho vopred.
- platobná karta - online platba prostredníctvom platobnej brány GoPay, prípadne PayPal.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v mene EURO (€).

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

9) Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie informácií o používateľoch eshopu zastrešuje Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracúvanie možno vykonávať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. V záujme zachovania ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní je prevádzkovateľ povinný najmä dodržiavať povinnosti, ktoré k nemu viaže zákon o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že k spracúvaniu osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom garantujeme, že poskytnuté osobné údaje (nevyhnutné pre dodanie tovaru a fakturáciu) sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám ani inak zneužuité. K uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim zhromažďuje prevádzkovateľ (Graphiscoul s.r.o.) nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Používateľ má právo svoje vlastné osobné údaje kontrolovať, meniť alebo vymazať. Údaje sú sprístupnené jednorazovo len kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte, ktorá zabezpečuje dodanie objednávky na adresu kupujúceho. Nezhromažďuje ich na marketingové či reklamné účely a neposkytuje ich tretím stranám pre reklamné účely, uchováva ich len pri registrácii kupujúceho pre účely zjednodušenia opätovného objednania a dodania tovaru.

11) Reklamácie a reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané/zaslané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

Poslať treba nasledovné: kópiu dokladu, samotný tovar a vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý nájdete TU.
Adresa pre odoslanie: Graphicsoul s.r.o., Starý rínok 2, 920 01 Hlohovec
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku (v takom prípade nebude tovar prevzatý), odporúčame Vám tovar poistiť. Zaslaný tovar bude do 30 dní posúdený, chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena (vrátane prepravných nákladov). Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, ako je zákonná lehota, je uvedená pri tovare zvlášť. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky, kupujúci bude informovaný o expedícii balíka a termíne jeho doručenia. 

Obchodné podmienky sú platné od 21.10.2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ceny.Odpadneš.skNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.Navštívte Tricko.top v ShopMania